Belastingdienst zit gemeente Zwolle op de hielen na ‘fouten’

De Belastingdienst is een onderzoek begonnen bij de gemeente Zwolle. Als er niet voor 15 oktober duidelijkheid komt over loonbelastingverklaringen volgt er een naheffing. De gemeente Zwolle spreekt zelf uit dat er ‘administratieve fouten’ zijn gemaakt.

De Belastingdienst voert op dit moment een boekenonderzoek uit bij de gemeente Zwolle over de jaren 2013-2016. Het onderzoek is eerder al vermeld in de vertrouwelijke risicoparagraaf van de jaarrekening 2017. Uit de controle van de loonbelasting voor de jaren 2013-2016 is gebleken dat nog drie onderwerpen resteren die tot een naheffing kunnen leiden. Het betreft de onderwerpen fiscalisering woonwerkverkeer, privégebruik dienstauto’s en loonbelastingverklaringen.

Wat is er aan de hand?
Bij indiensttreding vult een medewerker van de gemeente Zwolle het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in. Ook wel genoemd de loonbelastingverklaring. In deze verklaring moet de medewerker aangeven of hij wil dat de werkgever de loonheffingskorting toepast. Als die vraag met JA wordt beantwoord, dan betekent dit dat de werkgever minder loonbelasting/premie volksverzekering inhoudt op het loon. In de Wet op de loonbelasting is een wettelijke verplichting opgenomen voor het administreren van de loonbelastingverklaringen.

Fouten van gemeente Zwolle
Bij het archiveren van deze getekende verklaringen heeft de gemeente Zwolle een administratieve fout gemaakt. Ten onrechte zijn papieren verklaringen vernietigd. Een gevolg hiervan is dat de verklaringen van een aantal medewerkers voor de in onderzoek zijnde belastingjaren 2013-2016 niet overlegd konden worden. De Belastingdienst neemt nu het standpunt in, dat bij het ontbreken van loonbelastingverklaringen van (ex-)medewerkers, die nog geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, de loonheffingskorting ten onrechte door de gemeente Zwolle is toegepast en zal zodoende een naheffing opleggen aan de gemeente.

70 (ex)medewerkers
De afhandeling van een deel van het onderzoek, het onderdeel loonbelastingverklaring, dient voor 15 oktober 2018 te zijn voltooid. Om financiële schade voor de gemeente Zwolle en daarmee de
belastingbetaler zoveel mogelijk te voorkomen vraagt de gemeente nu 70 (ex-)medewerkers op korte termijn mee te werken aan een oplossing.

Back to top button