Bewoners Berkum sturen brandbrief over azc

Zo’n driehonderd bewoners in Berkum en Herfte/Veldhoek hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd over het asielzoekerscentrum dat zij naast de deur krijgen. De brief omvat keiharde kritiek op het college van B&W en stelt dat de gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd. Het schrijven gaat gepaard met driehonderd handtekeningen van direct omwonenden.

Het stadsbestuur zal morgen waarschijnlijk het voorstel voor één groot asielzoekerscentrum naast de Isala bekend maken. Daar moet de gemeenteraad vervolgens over stemmen. Voor de bewoners uit Berkum en Herfte/Veldhoek zijn de afgelopen periode echter tal van fouten gemaakt door het stadsbestuur in hun ideevorming voor het azc. De brief staat ook haaks op een eerder bericht van de PvdA die meldde dat zij – in de Wipstrik – juist positieve geluiden hoorden over het asielzoekerscentrum. De partij kwam tot die conclusie toen ze in twee uur tijd zo’n zestig mensen had gesproken. Maar ook de omwonenden in de Wipstrik zijn niet te spreken over de gang van zaken en overwegen zelfs een referendum aan te vragen. De brief uit Berkum – in handen van ZwolleNu – is hieronder volledig geplaatst.

Brief
Als buurtbewoners, wonende in Herfte/Veldhoek en Berkum werden wij eerder dit jaar volledig verrast door het nieuws over de mogelijke vestiging van een AZC op de huidige Waterschap locatie aan de Dr. Van Thienenweg. Als buurtbewoners maken wij ons met name ernstige zorgen over het aantal van 800 op te nemen asielzoekers en de voorgenomen vestigingsperiode van maar liefst 15 jaar. Deze periode en dit aantal zijn absoluut niet te overzien en lijken louter gekozen om financiële redenen.

Tijdens diverse informatiebijeenkomsten hebben wij meer gehoord over de wensen en eisen van het COA dan over de veiligheid en gevoelens van de buurtbewoners. Bij ons is het gevoel ontstaan dat er meer belang gehecht wordt aan het ‘hoe dan ook huisvesten van asielzoekers’ zonder daarbij rekening te houden met het belang van uw inwoners! Diezelfde inwoners die op democratische wijze vertrouwen hebben gesteld in de bestuurders van onze gemeente.

Laten wij voorop stellen dat wij niet tegen de komst van asielzoekers zijn maar wel tegen de voorgenomen wijze van opvang. Graag onderbouwen wij dit op basis van onderstaande punten:

Veiligheid
De veiligheid van omwonenden, scholieren, bezoekers en medewerkers van omliggende bedrijven en instellingen kunt u onvoldoende waarborgen. Denk daarbij aan de diverse kwetsbare groepen op de Oosterenk, o.a. het Ronald McDonaldhuis en het ziekenhuis waar vele vrouwelijke vrijwilligers en medewerkers ook in avond- en nachtdienst werkzaam zijn. Maar ook het gevoel van onveiligheid voor de vele passanten en recreanten die gebruik maken van de fantastische groenzone langs de Westerveldse Aa staat onder druk. Diverse wijkagenten hebben ons tijdens bewonersbijeenkomsten kenbaar gemaakt sterk de voorkeur te geven aan spreiding over de stad aangezien dit de zaak beter beheersbaar maakt.

Omvang
Deskundigen, zelfs werkzaam bij nabij gelegen bedrijven/instellingen, geven aan dat kleinere AZC’s veel beter zijn voor de bewoners, meer draagvlak creëren bij omwonenden, zorgen voor een betere integratie en makkelijker controleerbaar zijn. Daarbij is spreiding ook een methode om opvang in gezamenlijkheid op te lossen en niet door de last te laten dragen door slechts één klein gedeelte van de stad, nota bene voor de tweede keer hetzelfde gedeelte van de stad! Samen maken we de stad! Laat dit dan ook het geval zijn; De stad met haar 120.000 inwoners vangt weliswaar een acceptabel aantal mensen op (minder dan 1% van haar inwonertal), in praktijk zijn het slechts direct omwonenden uit de Wipstrik, Herfte/Veldhoek en Berkum, al met al zo’n 5.000 bewoners, die direct worden geconfronteerd met deze opvanglocatie. Daardoor hebben we het dus niet over 1% maar over maar liefst 16%! Voor alle overige Zwolse wijken zal het volstrekt onopgemerkt blijven dat er zich een AZC in de stad bevindt.

Maximaal 450 personen
In dit verband willen wij ook wijzen op de gevolgde procedure in Apeldoorn. Ook daar werd gezocht naar een locatie voor 600 tot 800 personen waarbij er maar liefst 5 locaties beoordeeld zijn, niet alleen het COA had eisen maar óók de gemeente Apeldoorn. Dit missen wij in Zwolle waar het bestuur de eisen volledig overlaat aan het COA. In het voor Apeldoorn opgestelde Arcadis rapport staat beschreven: ‘De gemeente ziet de kans als reëel dat er geen opvang voor 600 tot 800 personen op één locatie mogelijk zal zijn en heeft behoefte aan inzicht in de mogelijkheid tot het creëren van een grotere locatie (voor circa 450 personen) met daaromheen één of twee ‘satellietlocaties’. Uiteindelijk is deze wens in praktijk gebracht, een locatie van maximaal 450 personen met een satellietlocatie.

Vestigingsduur
Een periode van maar liefst 15 jaar is uiteraard niet te overzien. Het is volstrekt onduidelijk hoe de instroom van vluchtelingen zich op de langere termijn zal ontwikkelen. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om een periode van bijvoorbeeld 5 jaar vast te leggen om vervolgens de mogelijkheid van verlenging te onderzoeken. Nu is de periode van 15 jaar een voldongen feit en zijn de evaluaties slechts een formaliteit. Dat er financiële redenen aan de periode van 15 jaar ten grondslag liggen lijkt overduidelijk. Wanneer er gekozen wordt voor multifunctionele en schaalbare oplossingen is er in geval van kortere bezetting als AZC prima alternatieve invulling mogelijk. Het betrekken van woningcorporaties in het proces bevordert zelfs deze optie.

Gemeentelijke locaties
Tot onze verbazing heeft de Gemeente geen prioriteit gegeven aan locaties die zij in haar bezit heeft, hier had toch op z’n minst de voorkeur naar uit kunnen gaan aangezien dit ten goede komt aan de ‘Zwolse Gemeentekas’. Indien er geen gemeentelijke locaties beschikbaar zijn is de keuze voor een locatie van een commerciële partij begrijpelijk. Er zijn echter op de Oosterenk nog diverse kavels, in bezit van de Gemeente, beschikbaar en aangezien het overgrote deel van het AZC nog gebouwd moet worden zou het ook prima op één van deze kavels kunnen.

Rapport Arcadis
Het rapport van Arcadis is in opdracht van het COA opgesteld. Het belang van het COA is anders dan dat van de Gemeente Zwolle en haar burgers. Waarom heeft de Gemeente Zwolle dit rapport niet laten opstellen, zoals ook in Apeldoorn het geval was? Wij hebben geconstateerd dat de raad niet volledig en correct geïnformeerd is. Zij moet keuzes maken aan de hand van beschikbaar gestelde informatie in de vorm van een Arcadis memo d.d. 21 december 2015. Dit memo zou een verkorte versie van het uitgebreide Arcadis rapport van oktober 2015 moeten zijn. Dit uitgebreide rapport is de raad echter pas vorige week beschikbaar gesteld.

Verbazingwekkend
Verbazingwekkend is het feit dat er in het uitgebreide rapport conclusies worden getrokken o.b.v. de gehele locatie terwijl er in het memo plotseling wordt uitgegaan van een deel van de locatie aangevuld met een recreatiegebied dat geen onderdeel uitmaakt van de locatie. Verder valt er in het uitgebreide rapport te lezen dat de Waterschap locatie te klein is, er intensief verkeer is, er nog een aandachtspunt ligt wat betreft milieu en er water grenst aan de locatie wat risico’s oplevert met betrekking tot de veiligheid. Desondanks wordt toch de keuze voor de Waterschap locatie gemaakt.
In het eerder aangehaalde Arcadis rapport van Apeldoorn valt te lezen: ‘Door deze afgelegen ligging is er weinig sociale controle en is er geen ‘voorbeeldmaatschappij’ zichtbaar voor bewoners van het AZC. Daarmee wordt één van de doelstellingen van het COA, namelijk het voorbereiden van asielzoekers op de Nederlandse samenleving, op deze locatie nauwelijks bereikt’. De vraag die zich nu opdringt is of dit wel te verwachten valt voor de Waterschap locatie?

Waterschapslocatie
Op de beoogde Waterschap locatie staan momenteel zeven gebouwen. De bedoeling is hiervan slechts twee te gebruiken en één te slopen en daarbij nieuwbouw te plegen. De overige vier gebouwen en omliggend terrein zullen niet door het COA gehuurd gaan worden en komen dus leeg te staan. Dit strookt niet met de conclusie uit het Arcadis rapport waarin het gehele perceel als positief wordt beoordeeld. Het kiezen van slechts een gedeelte van het perceel maakt de conclusie van het rapport omstreden. Opmerkelijk is dat wij ook niets terug zien over het gemeentelijke beleid om kantorenleegstand terug te dringen. Ons advies is om alle bestaande Waterschap kantoorgebouwen en het terrein geschikt te maken voor asielzoekers middels hergebruik overeenkomstig variant A uit het Arcadis locatie- en haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens kan het huidige parkeerterrein geschikt gemaakt worden voor recreatie. Met deze oplossing wordt de fraaie groene zone niet doorklieft door een recreatieterrein hetgeen vanuit landschappelijk- en veiligheidsoogpunt zeer ongewenst is, om nog maar te zwijgen over aantasting van het ecosysteem in deze groene long alsmede de desinvestering van aanleg. Daarbij wordt er optimaal voldaan aan het beleid om kantorenleegstand tegen te gaan.

Alternatieve locaties
Indien de beoogde 600 tot 800 asielzoekers dan niet gehuisvest kunnen worden op de Waterschap locatie, zijn er in Zwolle voldoende andere plekken waar dit aanvullend mogelijk is en komt u gelijk tegemoet aan het advies van deskundigen en de wens van vele Zwollenaren (ook van hulpvaardige vrijwilligers verspreid over de stad) om kleinere asielzoekerscentra gespreid over te stad te realiseren. Wij hebben diverse mogelijke locaties en gebouwen gevonden die wij beoordeeld hebben op basis van de 6B’s met dien verstande dat looproutes niet door maar vooral langs woonwijken lopen.

Locaties in het bezit van de Gemeente Zwolle:

 1. Terrein Koggetunnel. Door Arcadis afgeschoten op grootte echter prima geschikt als een kleinere locatie. Het nieuw ontwikkelde pretpark wordt als negatief argument benoemd door Arcadis. Dit verbaast ons hoogstens. Rondom het waterschap zijn gevestigd: basisscholen, middelbare scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen, RonaldMcDonald’s huis etc. Deze locaties zijn vrij toegankelijk terwijl het pretpark slechts betalende bezoekers toelaat.
 2. Terrein Hanzebad, in het voortraject al gesneuveld vanwege grootte maar net zoals Koggetunnel prima geschikt als één van de kleinere locaties.
 3. Terrein Beers Voorsterpoort. Werd door Arcadis negatief beoordeeld vanwege zware bedrijvigheid vlakbij. Wij zijn van mening dat deze bedrijvigheid zich vooral concentreert rondom Scania en zeker niet richting het Beers terrein.
 4. Locatie Zwartewaterallee tussen Cibap en Apostolisch Genootschap. Uitstekend gelegen ingeklemd tussen drie hoofdwegen, winkels en centrum op steenworp afstand en geen belasting van woonwijken aangezien looproutes er niet doorheen lopen.
 5. Voormalige MTS aan de Blaloweg. Zie argumenten bij 4
 6. Kegelhuis naast de Stilohal. Binnenkort beschikbaar voor herontwikkeling. Deze locatie ligt nabij alle gewenste voorzieningen en het centrum is hier eveneens uitstekend bereikbaar zonder looproutes door een woonwijk.

Leegstaande (kantoor)panden in het bezit van derden:

 1. Voormalige Zonnehuis locatie aan de Zwarte Waterallee (kantoorpand en braakliggend terrein)
 2. Woon/zorgcentrum De Venus aan de Spoolderbergweg, nu nog tijdelijk bewoond door ouderen uit Hattem maar op korte termijn beschikbaar.
 3. Burg. Roelenweg, Roelenstaete
 4. Hanzelaan, diverse panden w.o. Pas de Deux
 5. Westerlaan, voormalig PTT gebouw

Recreatieterrein
Het Isalapad en de ‘herinneringsbomenlaan’, beide gelegen in de prachtige groenzone van de Westerveldse Aa met een hoge landschappelijke en recreatieve waarde, wordt tegen de wens van vele inwoners in een recreatieterrein getransformeerd, een ondoordachte keuze die niet aansluit bij teksten op de gemeentelijke website. Hierin wordt namelijk gesproken over kwaliteit: ‘in Zwolle gaan we voor kwaliteit van leven. Dus gaan we voor kwaliteit als we werken aan alles wat de stad een prettige plek maakt om op bezoek te komen, in op te groeien, een vol leven te leiden en oud te worden. Zwolle investeert daarom veel in voorzieningen voor gezondheidszorg, muziek en theater, onderwijs en sport. Voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen uit de wijde regio.’

Verkeer
De verkeerssituatie op kantorenterrein de Oosterenk is momenteel reeds zorgelijk te noemen. Dit treft ook ons als bewoners en met name kinderen die in of door het gebied naar school gaan. Dagelijks zijn er vele verkeersbewegingen van voetgangers, fietsers, bromfietsers, auto’s en openbaar vervoer. Dit leidt met regelmaat tot gevaarlijke situaties en zelfs ongelukken. Het toevoegen van maar liefst 800 asielzoekers met bijbehorende hoeveelheid vrijwilligers en medewerkers legt extra druk op de verkeerssituatie met alle mogelijke gevolgen van dien. Het argument dat de medewerkers van het Waterschap vertrekken snijdt geen hout, deze medewerkers aangevuld met medewerkers uit Meppel vestigen zich in een ander kantoorpand op de Oosterenk. Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst werd gemeld dat de impact op de verkeerssituatie niet was onderzocht hetgeen hoogst opmerkelijk genoemd mag worden.

Ervaringen vanuit het verleden
In de informatienota voor de raad van 11 januari 2016 staat beschreven dat er uit gesprekken naar voren is gekomen dat er met het voorheen op de Oosterenk gevestigde AZC nauwelijks problemen waren. Wij vragen ons af met wie deze gesprekken hebben plaats gevonden. Omvraag onder en reactie van bewoners leert ons dat er wel degelijk aanzienlijke problemen zijn geweest gedurende deze voorgaande periode.

Back to top button