Bewoners oordelen hard over Holtenbroek III

De wijk Holtenbroek III werd afgelopen week opgeschrikt door drie gewelddadige gebeurtenissen. De SP wil er maandag een spoeddebat over, burgemeester Henk Jan Meijer spreekt slechts van ‘incidenten’ en de pr-machine van organisaties gelieerd aan de gemeente doet er alles aan de schade te beperken.

Wat zijn nu de echte feiten over de wijk Holtenbroek III? De gemeente liet zelf een buurtonderzoek uitvoeren en publiceerde daar recent de gegevens van. Het blijkt dat, ondanks de vele inspanningen, de bewoners een hard oordeel vellen over de leefbaarheid en veiligheid. Hieronder de analyse van de gemeente over de uitkomsten van het buurtonderzoek over het jaar 2014.

Holtenbroek

Algemene oordeel is erg laag
Over de hele linie scoort Holtenbroek III lager dan het gemiddelde in Zwolle. Het algemene oordeel over de buurt is erg laag. Sociaal en op leefbaarheidsvlak scoort de buurt ook zeer laag. In deze buurt, die zich kenmerkt door zeer veel niet-westerse allochtonen en lage inkomens, scoren de capaciteiten van de bewoners, de leefomgeving en de binding zeer laag en zijn er relatief veel buurtproblemen. Daar staat tegenover dat de aandacht voor en aanpak van buurtproblemen vanuit de gemeente onderkend wordt en ook het optreden van de politie hoog wordt gewaardeerd.

Niet-westerse allochtonen
Holtenbroek III is hoofdzakelijk gebouwd in de jaren 60, met een uitbreiding in de jaren 90 van de vorige eeuw. Het aandeel hoogbouw is hoger dan in de gemeente en dat geldt ook voor het percentage huurwoningen. Ouderen zijn ondervertegenwoordigd in de buurt. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Er wonen relatief veel niet-westerse allochtonen, driemaal zoveel als in Zwolle. De werkloosheid is aanzienlijk hoger dan in heel Zwolle. Lage inkomens komen dubbel zo vaak voor als in de gemeente, hoge inkomens driemaal zo weinig.

Nauwelijks veranderd
Ten opzichte van 2012 vinden ogenschijnlijk minder bewoners uit Holtenbroek III dat de buurt vooruit is gegaan en vinden meer bewoners dat de buurt achteruit is gegaan. Voor de toekomst is het percentage inwoners dat een vooruitgang verwacht hoger dan in 2012 en ook hoger dan in Zwolle. Het algemene oordeel over de buurt is nauwelijks veranderd en ligt ver onder het gemeentelijk gemiddelde.
Nieuwbouw en sloop worden genoemd als voorbeelden voor recente en verwachte vooruitgang. Ook inzet vanuit gemeente, politie en bewoners onderling duiden op vooruitgang, zowel kort geleden als in de toekomst.

Toegenomen criminaliteit
Aan de andere kant wordt opgemerkt dat de buurt achteruit is gegaan. Dit wordt toegeschreven aan overlast van hangjongeren, Antillianen en toegenomen criminaliteit en geweld. Achteruitgang de komende tijd zal te maken hebben met intolerantie en spanningen tussen (etnische) groepen. Ook wordt ingeschat dat de overheid geen grip heeft op overlast veroorzakende groepen en wordt bezuiniging op groen genoemd.

Sociale index
De Sociale index meet aspecten die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners. In onderstaande taartdiagram is in één oogopslag te zien op welke onderdelen er relatief gunstig of ongunstig wordt gescoord in vergelijking met het Zwolse gemiddelde.

Holtenbroek

Holtenbroek III scoort op de sociale index zeer laag afgezet tegen het gemeentelijke gemiddelde. De score voor de leefomgeving is de laagste in de gemeente. Uitgezonderd de items die betrekking hebben op voorzieningen, die gemiddeld scoren, behoren de scores voor leefbaarheid tot de laagste in de gemeente.
De ontwikkelingen op sociaal vlak zijn positief vergeleken met 2012. Vergeleken met de gemeente blijft de waardering op sociaal gebied nog wel achter in Holtenbroek III.

Leefbaarheidsindex
De Leefbaarheidsindex meet de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten). In onderstaande taartdiagram is in één oogopslag te zien op welke onderdelen er relatief gunstig of ongunstig wordt gescoord in vergelijking met het Zwolse gemiddelde.
Holtenbroek

De leefbaarheidsindex in Holtenbroek III scoort zeer laag vergeleken met het gemiddelde in Zwolle. Dit wordt voornamelijk ingegeven door een zeer lage score voor buurtproblemen. Leefbaarheidsincidenten en veiligheidsmisdrijven scoren vergelijkbaar met de gemeente, de andere indicatoren voor buurtproblemen behoren tot de laagste van alle buurten. Openbare ruimte en informeel bewonerstoezicht scoren (ruim) bovengemiddeld.
De leefbaarheid in Holtenbroek III is in 2014 licht vooruitgegaan vergeleken met 2012. Vooral de hoeveelheid sociale voorzieningen springen eruit. Wel blijven de waarderingen en scores nog onder het Zwolse gemiddelde.

Overlast van groepen jongeren
Rommel op straat wordt als grootste probleem ervaren in Holtenbroek III, veel meer dan in de stad. Ook te hard rijden wordt frequent genoemd. Als derde, met een groot verschil vergeleken met de gemeente, wordt overlast van groepen jongeren gemeld.

Veiligheidsindex
De Veiligheidsindex meet aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie. In onderstaande taartdiagram is in één oogopslag te zien op welke onderdelen er relatief gunstig of ongunstig wordt gescoord in vergelijking met het Zwolse gemiddelde.
Holtenbroek

In Holtenbroek III is de score op de veiligheidsindex lager dan in Zwolle. Dat komt vooral door de zeer lage score bij ervaren criminaliteit en overlast. Binnen dit thema scoort vrijwel elk item zeer laag ten opzichte van de gemeente. Een hoge score is er voor het functioneren van professionals. Zowel het functioneren van politie als gemeente scoort hoog. Ook de bewonersinzet scoort hoog vergeleken met Zwolle.
De veiligheid en veiligheidsbeleving in de buurt zijn achteruit gegaan vergeleken met 2012, vooral waar het gaat om bedreigende voorvallen. Daar staat tegenover dat volgens het oordeel van de bewoners de aandacht voor buurtproblemen en het aanpakken daarvan flink is toegenomen.

Burgemeester Henk Jan Meijer trok vandaag (woensdag) in de Stentor de uitkomsten van het onderzoek in twijfel, omdat de peildatum, vlak na een reeks incidenten, ongunstig zou zijn.

Back to top button