Chaos bij lokale omroep RTV Focus, gemeente wil ingrijpen

De lokale omroep van Zwolle, RTV Focus, houdt zich naar het oordeel van Burgemeester en wethouders niet aan de regels en eisen uit de Mediawet. Daarom stellen B en W de gemeenteraad voor hierover een formeel signaal af te geven bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

In 2020 besloot het CvdM op advies van de gemeenteraad de licentie voor de lokale omroep voor vijf jaar toe te kennen aan RTV Focus. De omroep had destijds het beste plan ingediend voor de invulling van de licentie.

Tussentijdse evaluatie
Bij de start in 2020 is afgesproken tussentijds het functioneren van de omroep te evalueren. Begin januari is het evaluatierapport van het onderzoeksbureau opgeleverd. Daaruit blijkt dat de governance bij RTV Focus niet op orde is. Samenwerkingspartners hebben weinig vertrouwen in het bestuur en de samenwerking met andere omroepen en instellingen is niet goed van de grond gekomen. Het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) dat toe moet zien op een evenwichtig media-aanbod voor de inwoners van Zwolle, leidt een slapend bestaan. Het is sinds de start in oktober 2020 slechts eenmaal in beperkte bezetting bij elkaar gekomen. Eerder kwamen er ook verhalen naar buiten van intimidatie van stagiairs.

Financiën
Daarnaast kregen B en W signalen dat de financiën niet op orde zijn en er een huurachterstand is voor het gebruik van ruimte door de omroep in Stadkamer. De gemeente heeft pas deze maand de vereiste financiële verantwoording over 2020 en 2021 ontvangen.

Daarom concludeert het college dat de omroep niet werkt in lijn met de regels van de Mediawet en stelt de gemeenteraad voor om hierover een formeel signaal af te geven bij het CvdM. Dat kan dan een onderzoek starten en RTV Focus de mogelijkheid bieden om orde op zaken te stellen.

Weinig mogelijkheden
De gemeente heeft weinig mogelijkheden om in te grijpen bij de lokale omroep. Het CvdM verleent de lokale omroep een licentie voor vijf jaar op basis van een advies van de gemeenteraad en houdt toezicht op het functioneren van de omroep, het media-aanbod en de financiën. De gemeente verstrekt de aangewezen omroep een subsidie (op basis van landelijke richtlijnen) en controleert of het geld op de juiste wijze is besteed. Ze kan het CvdM vragen om te onderzoeken of de omroep zich aan de Mediawet houdt als er vermoedens zijn dat dit niet het geval is.

In eerste instantie is overwogen een handhavingsverzoek te doen aan het CvdM. Omdat de omroep na de aankondiging daarvan alsnog financiële stukken en een eerste verbeterplan heeft verstrekt, stelt het college voor om nu een signaal af te geven. Het CvdM heeft al laten weten dat het vanwege drukte enige tijd kan duren voordat het onderzoek kan worden uitgevoerd.

Handhavingsverzoek
Als RTV Focus er niet in slaagt aan de eisen van de wet en de subsidievoorwaarden te voldoen kunnen B en W de gemeenteraad alsnog voorstellen een handhavingsverzoek te doen bij het CvdM. De omroep en de voorzitter van het PBO zijn ingelicht over het voorgenomen signaal.

Back to top button