Coronacrisis kost gemeente Zwolle 10 tot 20 miljoen euro

De gemeente Zwolle denkt dat de coronacrisis de stad in ieder geval tien miljoen euro zal kosten. Komt de economie in een recessie terecht dan kan de eindafrekening groeien naar twintig miljoen euro. Hieronder een samenvatting van posten die getroffen worden.

Parkeeropbrengsten
De parkeeropbrengsten in april zijn 20% van de normale omzet (de gemiddelde omzet per maand ligt tussen de € 800.000 en € 900.000). In maart was de opbrengst 65% van de normale omzet omdat medio maart de gevolgen van de coronacrisis intraden. Uitgaande van het scenario dat vanaf mei/juni het gebruik van de parkeergelegenheden geleidelijk aan toeneemt en in november weer op het normale niveau zit dan verwacht de gemeente een inkomstenderving van ca € 2.600.000 (inclusief minder opbrengsten via de parkeerboetes). Elke maand dat het herstel zich later inzet geeft een aanvullende opbrengstenderving van ca € 500.000.

Toeristenbelasting
De geraamde opbrengst uit de toeristenbelasting bedraagt € 300.000. Voorlopig schat de gemeente in dat het effect van de crisis tot een halvering van de opbrengst zal leiden.

Thuiswerken ambtenaren
Als gevolg van de coronacrisis moet het overgrote deel van het ambtelijk apparaat de werkzaamheden vanuit huis verrichten. Dit brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Zo zijn er onder ander extra ICT kosten gemaakt. De ingeschatte kosten zijn ca € 100.000. De organisatie onderzoekt thans de mogelijkheden om het kantoorgebruik binnen de anderhalve meter vorm te geven. Voorlopig schat de gemeente de extra kosten in op € 100.000 tot € 200.000. Mogelijk dat een deel opgevangen kan worden uit niet gemaakte kosten in 2020 vanwege het op afstand werken.

Precariobelasting
De precariobelasting voor horecaondernemers wordt tot 1 september 2020 niet geïnd. Omdat vanwege de maatregelen een periode geen gebruik kan worden gemaakt van de uitstallingen zal er ook geen belasting worden opgelegd. De jaaromzet is € 450.000, verwacht wordt dat 25% niet kan worden geïnd.

Uitstel huurbetalingen gemeentelijk vastgoed
Op 12 mei 2020 zijn er ca 20 huurders die hier gebruik van maken. Het totaalbedrag van uitstel tot en met juni loopt op tot meer dan € 1.600.000. Een eerste inschatting is dat het uitstelbedrag tot 1 september op kan lopen tot € 3.000.000. De cultuur- en sportsector hebben een groot aandeel in het uitstel. Het risico van uitstel is dat er betalingsachterstanden en invorderingsproblemen kunnen ontstaan.

Lokale belastingen
Het uitstel van betalingen van lokale belastingen (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) loopt via GBLT. Tot en met 7 mei zijn 415 aanvragen tot uitstel van betaling verleend, met een totaalbedrag van € 2.400.000. De overige uitstel van betalingen bedraagt per 12 mei ca € 300.000 en betreft grotendeels de leges voor vergunningen, reclameopbrengsten en precario. Het aanvragen van uitstel van betalingen inzake sportverenigingen loopt via het Stichting Sportservice Zwolle. Diverse verenigingen hebben uitstel van betaling aangevraagd. Totaalbedrag ca € 200.000.

Quarantaine-ruimtes en hotelkamers daklozen
Voor de maatschappelijke opvang zijn al meerkosten gemaakt, met name voor huur van hotelkamers voor dak- en thuislozen en inrichten quarantaine ruimtes bij het Leger des Heils. Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van de quarantaineruimte. Geschatte kosten maximaal € 100.000.

Bijstand
Een gemiddelde bijstandsuitkering kost Zwolle ca € 13.500 op jaarbasis. Op dit moment ziet de gemeente in april een stijging van 55 bijstandsgerechtigden ten opzichte van maart (waar de maanden daarvoor geen sprake was van een stijging).

Garantstellingen en gesprek PEC Zwolle
Op dit moment zijn er geen aanmeldingen als gevolg van Corona die een risico inhouden voor de afgegeven garantstellingen. Wel vinden er binnenkort gesprekken plaats over mogelijk verlening garantstelling PEC Zwolle. BNG bank heeft voor enkele leningen uitstel van betaling verleend, de gemeente staat hiervoor garant, o.a. st Kringloop Zwolle en enkele sportverenigingen.

Back to top button