Dit is de impact van de coronacrisis op Zwolle

Het College van B en W heeft uiteengezet wat de impact van de coronacrisis op Zwolle is. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de woningmarkt en de lokale economie. Elke vier weken zal er een laatste stand van zaken komen. ‘De coronacrisis heeft een enorme impact op de stad’, begint het schrijven.

1. Woningmarkt Zwolle

Er zijn signalen waaruit blijkt dat op korte termijn de vraag naar woningen een klein beetje afzwakt. Een recessie kan deze beweging verder versterken, echter op de langere termijn blijft de vraag naar woningen in Zwolle groot.
Tot op heden blijft de nieuwbouw van woningen op gang, schrijft het College. ‘Op basis van deze eerste signalen beweegt Zwolle meer naar een scenario waardoor meer balans kan ontstaan qua vraag en aanbod, mits nieuwbouw op niveau blijft. Langdurige beperkende overheidsmaatregelen, vertraagde besluitvorming door de gemeente, en ook de stikstofproblematiek zijn serieuze risico’s waardoor het aanbod kan inzakken en een onwenselijk scenario werkelijkheid wordt.’
‘De crisis rond 2008 heeft geleerd dat de woningproductie waar mogelijk zoveel mogelijk op gang moet blijven om toekomstige disbalans tussen vraag en aanbod te beperken. De gemeentelijke organisatie speelt daarbij een essentiële rol, en dit vraagt om urgentiegevoel en daadkracht in alle geledingen (raad, college, ambtenaren). De huidige woningbouw lijkt in Zwolle nauwelijks te stagneren. Voor een gezonde toekomstige woningmarkt en Zwolse bouwsector is het zaak ook kordaat om te gaan met besluitvorming v.w.b. bestemmingsplannen en gebiedsvisies.’

2. Economische impact Zwolle

Er zijn inmiddels veel ondernemers in Zwolle die aangeven het moeilijk te hebben of
denken te gaan krijgen. De ondernemers komen onder meer uit de detailhandel, horeca, de
evenementenbranche, maar ook de kunst- en cultuursector. Bij productiebedrijven en de
bouwsector is er een tweeledige vraag. Aan de ene kant wil men op een veilige manier doorgaan
met werken, maar aan de andere kant zijn er ook zorgen over of de toelevering van grondstoffen en halffabricaten uit onder meer China niet in gevaar komt.

Specifiek rondom vastgoed ziet de gemeente knelpunten ontstaan bij ondernemers die nu
bijvoorbeeld in horeca, detailhandel of leisure geen inkomsten meer kunnen genereren, maar wel te maken hebben met vaste lasten zoals huurafdrachten. Enerzijds wordt er gesproken van coulance bij meerdere pandeigenaren, die bereid zijn tot uitstel van betaling. Anderzijds is de zorg van de ondernemers wel dat de inkomsten die nu worden misgelopen, niet in de komende periode kunnen
worden ingehaald.

Lees hier het volledige verslag.

Back to top button