‘Handjeklap gemeente en vastgoedeigenaren over azc’

Volgens bewoners van Veldhoek, Berkum en de Wipstrik zijn de gemeente Zwolle en vastgoedeigenaren samen opgetrokken over het pand aan de Dr. van Thienenweg, waar het azc moet komen. Een ongewenst proces waarbij de gemeenteraad volgens hen verkeerd is voorgelicht.

Een comité van omwonenden van de wijken hebben hun hele relaas vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. Die zal morgen beslissen over het asielzoekerscentrum aan de Dr. van Thienenweg (naast de Isala). Volgens hen is de raad verkeerd geïnformeerd en hebben gemeente en vastgoedeigenaren een ongewenste relatie met elkaar tijdens het proces over het pand waar het azc moet komen. Hieronder de complete brief: 

Zwolle, 18 april 2016

Geachte raadsleden van de gemeente Zwolle,

Wetende dat de realisatie van een Zara en een (tijdelijke) bibliotheek de stad Zwolle, anders dan de voorgespiegelde miljoenen opbrengst, vele miljoenen gaat kosten begaat het college en de gemeenteraad van Zwolle, als we niet oppassen, wederom een groot debacle wanneer zij instemt met het huidige voorstel voor de realisatie van een groot AZC aan de Dr. van Thienenweg.

Als bezorgde inwoners van Zwolle willen wij u, in het kader van uw controlerende taak, toch nog op een aantal punten wijzen waarom wij van mening zijn dat het doorlopen traject met betrekking tot het waterschap en de mogelijke bestemming van de beoogde locatie een erg dubieuze is, die ons als gemeente in een verkeerd daglicht kan brengen en die ons als gemeente op z’n minst erg veel geld gaat kosten aan gederfde inkomsten.

Medio 2014 was bekend dat er mogelijk een fusie zou komen tussen de waterschappen Reest en Wieden in Meppel en Groot Salland in Zwolle. Deze fusie zou resulteren in de samenvoeging van activiteiten in één hoofdkantoor. De op dat moment in gebruik zijnde kantoren in Meppel en Zwolle waren onvoldoende groot en de gemeente Zwolle was er veel aan gelegen om de werkgelegenheid in Zwolle te behouden en bij voorkeur te laten toenemen met het personeel uit Meppel.

Gezocht werd naar een locatie waar dit mogelijk zou zijn. Oplettende ondernemers, vastgoedhandelaren, waren hiervan op de hoogte / werden hiervan op de hoogte gesteld en kochten speculatief een leegstand kantoorpand van het failliete Eurocommerce aan de Dr. van Deenweg voor een appel en een ei  dat voldoende groot was om het uiteindelijke nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) te huisvesten.

Dat hierbij extra parkeerplaatsen noodzakelijk waren werd door de gemeente Zwolle opgelost door een zichtlocatie aan de Ceintuurbaan, waar de mogelijkheid was om ca 12.000 m2 kantoor te realiseren beschikbaar te stellen voor een verkoopprijs van €1.1 miljoen (zie memo Waterschap incl. onderzoek Arcadis d.d.16-06-2015 m.b.t. kredietaanvraag) waarmee de gemeente ruim € 2,5 miljoen (€300/m2 BVO + €1000 per pp 175) direct afboekte op de grondwaarde van het betreffende perceel waarover overigens ook niets vermeld staat in de beslisnota aan de raad d.d. 07-12-2015; als raad wordt u hierin dus wederom misleid.

Dat het Waterschap bij de vastgoedhandelaren bedong dat zij het kantoorpand aan de Dr. van Thienenweg voor €2.4 miljoen zouden overnemen was op zich voor beide partijen niet verkeerd echter wel op het moment dat de vastgoedhandelaren de gemeente verzochten hun medewerking te verlenen voor de mogelijkheid van een AZC aangezien zij de gemeente hadden “geholpen” bij het behoud van het waterschap in Zwolle.

Opmerkelijk aangezien de locatie op vele criteria niet voldoet aan de gestelde eisen van het COA (zie hun website). Om het traject nog enigszins “transparant” te laten lijken wordt er in opdracht van het COA door wederom Arcadis een locatieonderzoek gedaan waaraan de gemeente, anders dan b.v. in Apeldoorn en in Ede, geen criteria verbindt. Het onderzoek werd gedaan naar mogelijke locaties waarbij men op voorhand al wist dat deze ongeschikt zouden zijn.

Mogelijke geschikte locaties in het bezit van de gemeente zijn hierin niet meegenomen wat op zich zeer twijfelachtig is, de mogelijke opbrengsten hieruit zouden n.l. ten goede komen aan de financiën van de gemeente. Ook een onderzoek naar een AZC in bestaande leegstaande gebouwen, die elders in het land wel door het COA worden gebruikt, is niet/ onvoldoende onderzocht. Opmerkelijk omdat dit een belangrijk onderdeel is van het gemeentelijke leegstandsbeleid. Opmerkelijk is tevens dat de Zwolse woningbouwverenigingen (WBV) geen enkele rol hebben in dit traject maar straks wel verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van statushouders Zij hebben nu al problemen met het realiseren van betaalbare huurwoningen en dat probleem wordt hierbij alleen maar groter.

Resumerend komen wij op de volgende aandachtspunten:

 • Er wordt straks nieuwbouw gepleegd voor het COA op een locatie die niet in het bezit is van de gemeente terwijl zij meer dan voldoende gronden in haar bezit is waar dit mogelijk is, zelfs in de nabijheid, waardoor financiële opbrengsten niet ten goede komen aan de gemeente!
 • Er wordt door de gemeente niet gekeken naar leegstaande panden waar een AZC elders in het land wel in gehuisvest wordt.
 • Er vloeit onevenredig veel geld in de portemonnee van vastgoedhandelaren terwijl de gemeenschap hier niets van merkt maar wel de lasten hiervan krijgt
 • De gemeente boekt t.g.v. het waterschap veel af op een kantoorlocatie om het waterschap voor Zwolle te behouden
 • Waarom trekt de gemeente Zwolle geen lering uit de situaties in Apeldoorn en Ede? http://edestad.nl/lokaal/ede-beslist-over-locaties-azc-115865
 • Waarom betrekt de gemeente de plaatselijke WBV-en als publieke organisatie niet in dit traject om huisvesting te realiseren?

Wij stellen voor dat de gemeente een second opinion laat uitvoeren naar:

 1. Het Arcadis rapport opgesteld in opdracht van het COA; wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
 2. Geschikte locaties daarbij uitgaande van ook gemeentelijke en rekening houdende met integratie en humaniteit;
 3. Geschiktheid van de gebouwen op de beoogde locatie.

Wij stellen voor dat de gemeenteraad een onderzoek laat doen naar:

 1. De afboekingen die de gemeente op gronden voor het behoud van het waterschap heeft gedaan;
 2. De afspraken die het college met de vastgoedhandelaren heeft gemaakt;
 3. De financiële onderbouwing van het COA waarom opvang van 350 asielzoekers in deaanwezige gebouwen op de beoogde locatie niet haalbaar is;
 4. Rol WBV-en zodat publiek geld ook maatschappelijk gebruikt kan worden.

Wij vertrouwen erop dat u onze bezorgdheid waardeert en inziet dat de huidige insteek voor ontwrichting van een fantastische woonwijk zorgt voor een periode van zeker 15 jaar.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, Met vriendelijke groet,
Omwonenden comité Veldhoek/Berkum/Wipstrik

Back to top button