zaterdag , 10 juni 2023
1 april kikker in je bil
De zes wethouders van het nieuwe College in Zwolle. Foto: Frank van Hienen

‘Informatievoorziening College in Zwolle is onder de maat’

De PvdA in Zwolle vindt dat het College de gemeenteraad niet tijdig of onvoldoende informeert. ‘Tot ons ongenoegen lezen we belangrijke informatie eerst in de krant of op Facebook.’ Er moet volgens de partij snel verandering in komen. ‘Zo kan ik mijn werk niet doen.’

Het afgelopen half jaar constateert de PvdA regelmatig dat de gemeenteraad niet tijdig of onvoldoende wordt geïnformeerd door het College. Dat vindt de PvdA zorgelijk want dat maakt het uitvoeren van wettelijke taken van de gemeenteraad een stuk moeilijker dan nodig is. ‘De actieve informatieplicht van het college is een cruciale regel uit de Gemeentewet, omdat het de gemeenteraad in staat stelt haar wettelijke taken uit te oefenen (controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak). Tot ons ongenoegen zijn we een aantal keer verrast door belangrijke informatie uit de krant of zelfs op Facebook te moeten lezen, zonder eerst door het college te zijn geïnformeerd’, aldus de PvdA.

Ze geeft een aantal voorbeelden:

– Op 7 maart 2019 las onze fractie op Facebook een bericht van de wethouder Wonen dat de gemeente een convenant met de Provincie en allerlei betrokken partijen had getekend zodat Zwolle meer woningen kan bouwen dan tot nu toe afgesproken met de Provincie (11.000 i.p.v. 6000 woningen). Een afspraak met nogal wat gevolgen voor de inrichting van onze stad. 

– Bij de ingekomen stukken van 1 april 2019 zit een tussenadvies van de Taskforce Woningbouw, waarin stevige zorgen worden geuit door het Concillium en dat is dus (politiek) belangrijke informatie. Dit tussenadvies dateert van 1 december 2018 en de raad krijgt het vier maanden later pas onder ogen. Een periode van 4 maanden is onzes inziens. 

– Ook las onze fractie uit de krant dat er diverse maatregelen rondom verkeer, vervoer en veiligheid werden genomen, terwijl onze fractie daar vragen over had gesteld. Drie weken na het persbericht ontving de raad pas een informatienota.

Verstrekkende gevolgen
‘Het besluit over het convenant met de Provincie heeft verstrekkende gevolgen voor de gemeente en de raad had in de gelegenheid gesteld moeten worden daar eerst iets van te vinden, of er op zijn minst kennis van te nemen’, aldus de PvdA.

PvdA-fractievoorzitter Youcef Ben Ali.

Fractievoorzitter Youcef Ben Ali: ‘De raad moet op basis van tijdige informatie in staat zijn een onderwerp op de agenda te zetten, daarover met de stad in gesprek kunnen en het college daar op kunnen bevragen. Wij hebben nu soms het gevoel dat we beter bij een redactievergadering van De Stentor of bij het wekelijkse persmoment aanwezig kunnen zijn dan dat we het moeten hebben van de informatieverstrekking via de daarvoor bedoelde kanalen.”

‘Ik heb tijdig informatie nodig’
Raadslid en woordvoerder volkshuisvesting Patty Wolthof: ‘Ik kan mijn werk als raadslid zo niet goed doen. De getekende overeenkomst met de provincie met betrekking tot het bouwvolume in de komende jaren kan ingrijpende gevolgen hebben voor de stad. Gaan we in het groen bouwen? Of gaan we de hoogte in? Ik heb tijdig informatie nodig zodat ik me kan voorbereiden op een maatschappelijk debat, samen met bewoners en onze achterban.”

De PvdA heeft zogenoemde artikel 45 vragen gesteld. Het College heeft zes weken de tijd om die te beantwoorden. De vragen luiden:

1. Is het college het met de PvdA eens dat het college steken heeft laten vallen als het gaat om het voldoen aan de actieve informatieplicht richting de raad op politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe is de ondertekening van het convenant met de provincie tot stand gekomen? Is dit besproken en besloten in het College (want we vinden er niets over terug in de collegenotulen)? Zo nee, wat betekent dit dan juridisch voor de rechtsgeldigheid van dit besluit en het ondertekende convenant?

3. In hoeverre – en op welke wijze – geeft het college uitvoering aan het ‘protocol informatieverstrekking aan de raad’ van 26-04-2010?

4. Is het college bereid haar wijze van communiceren met en informeren van de raad te herzien, door bijvoorbeeld eerst de raad te informeren en daarna pas de pers?