Inspreken voor Zwolse begroting van 2015

Op maandag 3 november 2014 laat de raad zich informeren over de begroting 2015. Die avond is er in de burgerzaal van het stadhuis een informatiesessie. Aan het begin van die bijeenkomst is er gelegenheid om in te spreken.

Voordat de gemeenteraad op vrijdag 14 november de hele dag vergadert over de begroting, wordt eerst op 3 november vanaf 19.30 uur in de burgerzaal een informatiesessie gehouden.

Inwoners en belangstellenden die aan de raad nog iets willen meegeven kunnen aan het begin van deze bijeenkomst raadsleden toespreken. Insprekers kunnen zich aanmelden door een email te sturen aan raadsgriffie@zwolle.nl. Na de inspraakronde licht wethouder Brink de begroting toe, is er financieel-technische uitleg en is er een presentatie over Beter Benutten. Daarna kunnen raadsleden op een informatiemarkt alles te weten komen over de gemeentelijke plannen voor 2015.

Plannen
De begroting is een overzicht van alle geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2015. Het is de eerste begroting van het nieuwe college van B&W. De gemaakte afspraken in het coalitieakkoord zijn in de plannen verwerkt en in de begroting opgenomen.

Bezuinigen
De gemeente moet nieuwe taken met minder geld uitvoeren. Daarom is bij het coalitieakkoord afgesproken te zoeken naar bezuinigingen die al per 2015 effect sorteren. In totaliteit stelt het college een bezuinigingspakket voor van € 2,8 miljoen.

Begrotingsraad
De gemeenteraad debatteert op vrijdag 14 november vanaf 09.30 uur over de najaarsstukken, waar de begroting onderdeel van uit maakt. De raad kan nog wijzigingen aanbrengen en stelt uiteindelijk de begroting vast. De begroting is te raadplegen via www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Back to top button