Meer vluchtelingen naar Zwolle voor noodopvang

In de IJsselhallen in Zwolle worden tot half september tweehonderd vluchtelingen extra opgevangen.

Burgemeester en wethouders van Zwolle geven daarmee gehoor aan het urgente verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor medewerking aan meer noodopvang van (in dit geval) Syrische vluchtelingen. In totaal wordt daarmee zeshonderd vluchtelingen in de Zwolse hallen een bed, sanitaire voorzieningen en catering geboden.

Sinds begin juli is een deel van het IJsselhallencomplex in gebruik voor de opvang van vierhonderd vluchtelingen, uit het door oorlog getroffen Syrië. Vorig jaar werden de IJsselhallen door het COA al gedurende een aantal maanden gebruikt om vluchtelingen na hun ‘intake’ in Ter Apel tijdelijk te huisvesten in afwachting van het vervolg van hun asielaanvraag.

Vluchtelingen IJsselhallen
Vluchtelingen komen aan bij de IJsselhallen.

De (inter)nationale urgentie van het vluchtelingenvraagstuk plus de positieve ervaringen tot nu toe geven het Zwolse college het vertrouwen dat uitbreiding van de opvang in de IJsselhallen verantwoord is. De gemeente, het COA en de andere betrokken partners maken daarbij gebruik van de maatregelen die nu al goede diensten bewijzen bij het goed laten verlopen van de opvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van een beheersplan en van een klankbordgroep met daarin onder meer vertegenwoordigers van de omwonenden van de hallen. Omdat de Diezehal van het complex inmiddels volledig in gebruik is voor de opvang zal de nieuwe groep vluchtelingen ondergebracht worden in de naastgelegen AA-hal.

De uitbreiding met tweehonderd personen is gepland tot half september. Zwolle en het COA hebben afgesproken dat de noodopvang in de IJsselhallen maximaal tot het einde van het jaar verantwoord is.

Back to top button