Natuurorganisaties geschrokken van bouwplannen Holtenbroek

De Milieuraad en het Natuurplatform in Zwolle willen dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de herinrichtingsplannen voor de Zwartewaterzone bij Holtenbroek. Zo staan er twee grote flatgebouwen en een hotel gepland.

De organisaties zijn verrast dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. ‘We zijn geschrokken van de forse plannen voor bebouwing, met onder andere ook twee zeer hoge flats, juist in een gebied wat daar zowel qua natuur als verdere ruimtelijke randvoorwaarden niet geschikt voor is.’
Samengevat is de conclusie van de natuurorganisaties:

1– Buitendijkse bebouwing, meer dan in het huidig bestemmingsplan beschreven staat en zeker waar de bebouwing nu gesitueerd is wijzen wij af en achten wij in strijd met alle bestaande vigerende plannen.

2– Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein, van de Prinses Margriethaven tot aan de Holtenbroekerbrug is gewenst, mogelijk met toevoeging van kleinschalige woonbebouwingen en versterking van de groenstructuur.

3– Onafhankelijk onderzoek naar natuur en milieuwaarden is noodzakelijk voordat tot planvaststelling overgegaan wordt.

4– MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd mocht blijven.

Back to top button