Nieuwe opzet voor City Post

De gemeente Zwolle geeft DC Vastgoed gedurende vijf jaar de ruimte om op een geleidelijke manier het gebouw City Post organisch te herontwikkelen.

Daarbij is wel afgesproken dat de herontwikkeling moet passen in de stedenbouwkundige uitgangspunten van het kwaliteitsboek Spoorzone. Na vijf jaar evalueren beide partijen de resultaten van deze try-out.

De laatste jaren zien we dat gebiedsontwikkeling zoals we die kenden, met vooraf vastgelegde programma´s en functies, niet meer werkt om tot een nieuwe invulling van panden en gebieden te komen. Landelijk wordt steeds meer ingezet op een organische groei van binnenstedelijke locaties. Hierbij horen andere rollen van overheid, ontwikkelaars en andere betrokkenen en een andere aanpak van het proces

100 miljoen euro
Gemeente Zwolle en provincie Overijssel investeren gezamenlijk € 100 miljoen in de OV-knoop om zo het stationsgebied en de stad te laten groeien. De verdere verbetering van de vervoersknoop maakt het omliggende gebied aantrekkelijker voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Dat gebeurt langs twee lijnen: enerzijds het faciliteren en aanjagen van tijdelijke initiatieven en activiteiten, anderzijds via een gezamenlijke zoektocht naar meer permanente invullingen.

Als eigenaar van het voormalige postsorteercentrum aan de Westerlaan heeft DC Vastgoed de ambitie om het gebruik van deze locatie op organische wijze te gaan herontwikkelen. Zo is er in de hoogbouw van het pand al een bedrijfsverzamelgebouw ontstaan: City Post.

Lef
Deze organische aanpak van het postgebouw past goed in de gemeentelijke ontwikkelstrategie voor de Spoorzone, maar het vraagt wel om een andere rol van gemeente en ontwikkelaar dan tot nu toe gebruikelijk. Daarom hebben beide partijen afgesproken een try-out te doen met een nieuwe vorm van samenwerking. Er wordt niet gewerkt vanuit een vastomlijnd plan waarin al precies staat welke functies er in het gebouw komen. Organische transformatie vraagt van overheid en ontwikkelaar flexibiliteit, ruimte geven, vertrouwen en lef.

Back to top button