woensdag , 28 februari 2024

PvdD richt zich tegen ‘massaslachting’ door provincie

De Partij voor de Dieren slacht het nieuwe Faunabeheerplan van de provincie Overijssel. Zij zegt dat wordt voorgesteld een massa-executie onder dieren goed te keuren.

In het Faunabeheerplan 2014-2019 dat ter inzage lag bij de Provincie Overijssel, wordt voorgesteld tienduizenden dieren af te schieten ook in beschermde Natura 2000 gebieden, zegt de PvdD. Het gaat onder andere om vossen, spreeuwen, kraaien, meerkoeten, knobbelzwanen, ganzen, wilde eenden en reeën. Voor ganzen is de doelstelling ze te reduceren tot het schadeniveau van 2005. Dit kan betekenen dat er alleen al ruim 60.000 ganzen worden afgeschoten.

Dit plan is een vrijbrief voor de jacht, alternatieven worden niet in het plan meegenomen. De ganzenpopulaties nemen ieder jaar toe, dit is een neveneffect van de bio-industrie. In Nederland wordt steeds intensiever gras en mais verbouwd, waar ganzen op af komen. De Partij voor de Dieren Overijssel is van mening dat de intensieve veehouderij sterk moet inkrimpen om zo de ganzenoverlast te beperken. Afschieten van al deze dieren is zinloos en gaat niet werken om de populaties te verkleinen. Afschot leidt immers alleen maar tot nieuwe aanwas van dieren.

Het massaal afschieten van dieren om problemen op te lossen is zeer dieronvriendelijk en getuigt niet van een duurzame visie, volgens de PvdD. Bejaging heeft bovendien een sterk verstorend effect op inheemse diersoorten. Er moet eindelijk serieus werk worden gemaakt van onderzoek naar andere effectieve, diervriendelijke methodes in plaats van te kiezen voor afschot. In plannen rondom natuurontwikkelingsprojecten moeten maatregelen worden opgenomen om stukken natuur te creëren die geschikt zijn voor ganzen, zodat ze daar naartoe verjaagd kunnen worden.

De Partij voor de Dieren Overijssel spreekt zich uit tegen het voorliggende afschotprogramma en zal op woensdag 27 augustus inspreken tijdens de Commissievergadering.