Steeds meer armoede in Zwolle

Het aantal mensen dat in Zwolle in armoede leeft is gestegen. Van alle Zwolse huishoudens bestaat 12,7 procent uit mensen met minimuminkomens. Zo’n 2.600 kinderen groeien in de stad op in armoede. Collegepartijen ChristenUnie, VVD, D66 én PvdA hebben de laatste drie jaar vrijwel structureel moties om de armoede tegen te gaan afgewezen.

Momenteel zijn er ca. 6.800 minimahuishoudens in Zwolle. Dat is 12,7% van alle Zwolse huishoudens. In 2014 waren dit er 6.300, oftewel 12,2% van het totaal. Landelijk is de toename ook waar te nemen, maar die is nog verder afgevlakt: van 12,4% in 2014 naar 12,6% in 2017. 63% van de minimahuishoudens is eenpersoonshuishouden, 17% is een eenoudergezin. Kijk hier voor de complete Armoedemonitor voor de stad Zwolle.

Niet-westerse hoofdkostwinner
De toename van het aantal minimahuishoudens bestaat voornamelijk uit eenpersoonshuishoudens. 4.000 minimahuishoudens bestaan uit één persoon, vorig jaar waren dit er nog 3.600. De groei van het aantal minimahuishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner is dit jaar gestabiliseerd. Sinds 2008 was deze toegenomen in Zwolle met ruim 60%, van 800 naar 1.300. Dit jaar is er geen waarneembare groei van deze groep huishoudens ten opzichte van voorgaand jaar.

Politieke keuzes
Hoewel de Zwolse collegepartijen ChristenUnie, VVD, D66 én PvdA hebben afgesproken niet te bezuinigen op armoedebeleid hebben ze pogingen van oppositie om armoede in de stad aan te pakken bijna structureel tegengewerkt. Van de negen moties/amendementen die de laatste drie jaar zijn ingediend heeft er slechts één een meerderheid gehaald. De andere ideeën om armoede – ook onder kinderen in Zwolle – aan te pakken werden weggestemd. Hieronder de pogingen iets tegen de armoede te doen mét het stemgedrag van alle partijen.

Armoede Zwolle

Back to top button