woensdag , 21 februari 2024

Vluchtelingen vinden moeilijk werk in Zwolle

Statushouders komen moeilijker aan een baan in Zwolle dan eerder werd gedacht. Dat schrijft wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA) in een informatienota aan de gemeenteraad. 

Het afgelopen jaar wisten slechts zes statushouders een baan te hebben gevonden in Zwolle. ‘Landelijk bestond het beeld dat het opleidingsniveau van de meeste nieuwe Zwollenaren, vooral
afkomstig uit Syrië, relatief hoog ligt. In de praktijk blijkt dat deze veronderstelling bijgesteld moet worden. De inschatting is dat het opleidingsniveau gemiddeld juist lager is dan van bestaande Zwollenaren. Dit heeft mede tot gevolg dat de afstand van deze mensen tot de arbeidsmarkt relatief groter is en het moeilijker is om deze groep te laten uitstromen naar werk. Zo wisten het afgelopen jaar slechts 6 mensen uit te stromen naar werk’, zegt wethouder Nelleke Vederlaar in de informatienota.

Daling
De meeste nieuwe Zwollenaren komen sinds 2014 voor 95% uit Syrië en Eritrea. In 2017 wordt een
sterke daling van de taakstelling huisvesting verwacht. Dat is het gevolg van het feit dat het aantal vluchtelingen afneemt en veel vluchtelingen worden opgevangen in Turkije in plaats van door te reizen naar West- Europa.

26 nationaliteiten
In totaal zijn 320 nieuwe Zwollenaren verdeeld over 26 nationaliteiten afhankelijk van een
bijstandsuitkering. Het genoemde aantal betreft alleen de hoofdaanvragers. Eventuele partners en kinderen zijn niet meegerekend. In dit cijfer zijn ook de nieuwe Zwollenaren meegenomen die voor 2012 in Zwolle huisvesting kregen. Zodra nieuwe Zwollenaren de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, worden zij ‘bestaande Zwollenaar’ en worden dus niet meer meegerekend als nieuwe
Zwollenaar of statushouder.

Realiseren van (tijdelijke) huisvesting
De druk op de sociale huurmarkt in Zwolle is groot. Mede door de autonome groei van de stad en door de komst van nieuwe doelgroepen, zoals nieuwe Zwollenaren en uitstroom uit beschermd wonen, is de druk op de sociale huurmarkt op korte termijn hoog.
‘Om deze druk te verminderen hebben we in de prestatieafspraken met de corporaties de ambitie
vastgelegd de voorraad sociale huurwoningen in de periode van 2016-2019 te laten stijgen met netto 700 woningen. Ter realisatie van deze woningen zijn met de lokale woningcorporaties de ‘versnellingsactie sociale woningbouw’ en het ’traject semipermanente woningbouw’ vormgegeven. Dit naast de reguliere woningbouwprojecten van de corporaties’, aldus de wethouder in haar nota aan de gemeenteraad.

Lees de hele informatienota HIER.