Zo komt de compleet nieuwe buurt in Stadshagen eruit te zien

De ambities voor De Tippe, de nieuwste woonbuurt in Stadshagen, zijn uitgewerkt in een Ontwikkelplan. De realisatie van deze buurt komt daarmee een stap dichterbij.

De Tippe ligt aan de rand van Stadshagen, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, maar ook dicht bij Westenholte en de IJssel. Naast woningen is er plek voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen.
De zuidpunt van De Tippe, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de ruimtelijke opzet van Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geïnspireerd is op de historische verkaveling van de Mastenbroekerpolder.

Ligging De Tippe in Stadshagen

In De Tippe is plek voor circa 1250 woningen. Het gaat om een mix van goedkope, middeldure en dure koopwoningen en (sociale) huurwoningen voor grote en kleine huishoudens. In het woningaanbod komt  bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis. Naast projectmatige bouw is er ruimte voor co-creatie (25%) waarbij de samenwerking gezocht wordt met toekomstige bewoners om een betrokken en sociaal inclusief ‘buurschap’ te creëren.


Buurthubs
Op een aantal strategische plekken in De Tippe, zoals de knooppunten in het raamwerk, komen de ambities voor een duurzaam buurschap samen. Het zijn plekken die worden opgezet als vliegwiel voor het realiseren van de ambities voor een circulaire economie in de buurt. Niet alleen de verschillende stromen uit de buurt, zoals bouwmaterialen, groenafval of mobiliteit, komen in de hubs samen, maar ook de bewoners ontmoeten elkaar op deze publieke plekken. Centraal staat bewustwording, informatievoorzieningen en educatie rondom een circulaire economie in de buurt waarmee ruimte wordt gecreëerd voor verschillende bewonersinitiatieven. Deelname is laagdrempelig zodat iedereen in meer of minder mate kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving in De Tippe.

De biohub van De Tippe.

Biohub wordt centrale spil
De centrale spil in de buurt is de Biohub. In lijn met de circulaire ambities om lokale kringlopen te sluiten wordt de Biohub ingezet om het gft-afval uit de buurt in te zamelen en te verwerken tot compost en op kleine schaal voedsel of zelfs bier te produceren voor en door de bewoners in De Tippe. Om bewoners te betrekken bij de productie wordt nagedacht om iedere bewoner bij vestiging in De Tippe symbolisch mede-eigenaar te maken van 1m2 moestuin. Eén keer per jaar kunnen bewoners als aandeelhouder een deel van de oogst afhalen bij de Biohub. Dit kan een startpunt zijn voor verdere betrokkenheid van bewoners bij een circulaire ontwikkeling van De Tippe. De Biohub functioneert tegelijkertijd als educatiepunt, waar bewoners met hun vragen terecht kunnen als ze zelf een moestuintje of natuurvriendelijke tuin willen aanleggen. Schoolklassen kunnen hier terecht voor een ontdekmiddag over de flora en fauna in de buurt. Aangevuld met een kleine coöperatieve boederijwinkel, bio-restaurant, of maandelijkse stekjesmarkt wordt de hub tevens een plek van ontmoeting voor de buurt.

Mobiliteitshub De Tippe
Mobiliteitshub

De ambities ten aanzien van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in De Tippe komen samen in de Mobiliteitshub. De Mobiliteitshub speelt in op de vraag naar het juiste, passende vervoersmiddel voor elk moment. De vraag naar mobiliteit wordt bediend. Terwijl tegelijk met name eigen bezit van auto en zelfs (bak)fiets wordt verminderd. Van bezit naar gebruik heeft als resultaat het efficiënt omgaan met middelen en ruimte. De ligging van de Hub, aan de hoofdfietsstructuur en de buurtontsluiting voor de auto is cruciaal. Zo ontstaat een overstappunt tussen verschillende modaliteiten in de buurt. De hub functioneert ten eerste als buurtstallingsgarage en centrale plek voor deelauto’s van de omliggende ontwikkelvelden. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor bijzondere woonvormen, het spreekt ‘early adaptors’ aan en biedt zo een springplank voor kleinere hubs verspreid door De Tippe. Daarnaast faciliteert de hub ook een goed fietsklimaat, met voorzieningen in de plint ten behoeve van het fietsonderhoud en verhuur van elektrische (bak)fietsen. Voor buurtbewoners die minder goed te been zijn, kunnen vanuit de hub ‘OV-op-maat’ diensten worden aangeboden. Andere passende meekoppelkansen zijn een pick-up point voor pakketjes of overslagpunt van vrachten op kleinschalige distributiediensten op buurtniveau. Ingepast in de Zuidpunt, toont de voorbeelduitwerking een groen daklandschap als daktuin voor de appartementen en door de buurt gebruikt kan worden als openluchttribune bij kleinschalige evenementen.

Materialenhub
Op de plek waar De Tippe, Stadshagen en Westenholte elkaar ontmoeten, biedt het raamwerk ruimte voor een Materialenhub. Een plek waar de materiaalstromen uit de buurt en de omgeving samen kunnen komen. Bewoners kunnen hier terecht om bruikbare restmaterialen in te leveren of op te halen, waar ook andere projecten in en om Stadshagen gebruik van kunnen maken. De hub kan tijdens de bouw van de buurt starten als een eenvoudige opslagloods en uitgroeien tot een flexibel circulair gebouw met verschillende functies. Denk aan een buurtwerkplaats waar de materialen uit de hub direct bewerkt kunnen worden, of een kringloop, waar bewoners ook terecht kunnen voor hun interieur. De locatie biedt daarnaast mogelijkheden voor een afhaalpunt van een supermarkt of voor maatschappelijke of recreatieve voorzieningen in aansluiting op de strategische zone. Een klim- en/of boulderhal vormt daarbij een mooie aanvulling als Landmark voor de entree van De Tippe. Als duurzame, moderne ‘drive-in’ locatie is de Materialenhub goed toegankelijk voor zowel de auto, als de (bak)fiets.

Vind hier het hele ontwikkelplan voor De Tippe.

Back to top button