zondag , 7 augustus 2022

Zwolle gaat 50 miljoen investeren in de stad

De gemeente Zwolle investeert de komende jaren circa 50 miljoen euro in een breed pakket van maatregelen. Voor klimaat (7,2 miljoen), de binnenstad (6 miljoen) en de Spoorzone (7,5 miljoen) wordt het meeste geld uitgetrokken.

De extra financiële ruimte is ontstaan door onder andere de groeiende verkoop van grond voor woningen en bedrijven en hogere uitkeringen van de rijksoverheid. Bovendien heeft Zwolle de begroting in balans gehouden door nog geen twee jaar eerder harde bezuinigingen door te voeren.

Centrum
Het college stelt nu onder andere voor extra geld te steken in de stimulering van de economie en werkgelegenheid. Er zijn nieuwe investeringen mogelijk voor evenementen, cultuur, toerisme en promotie. En er is ruimte om fors te investeren in het centrumgebied (binnenstad, omliggende gebieden en Spoorzone), om zo de aantrekkelijkheid van Zwolle verder te versterken.

Schulden
Tegelijk stelt het college voor op een breed front te investeren in maatschappelijke voorzieningen. Er komt bijvoorbeeld extra geld voor participatie en re-integratie voor werkzoekenden. Ook wil het college Zwollenaren die in de schulden terecht zijn gekomen beter ondersteunen en vooral helpen te voorkomen dat deze schulden ontstaan. Het college stelt verder voor extra geld te investeren in jeugdhulp en preventief jeugdbeleid. Er is ook geld beschikbaar om vrijwilligerswerk te ondersteunen en laaggeletterdheid te bestrijden.

Zwemlessen
Sportief Zwolle wordt ondersteund door nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen, groot onderhoud te plegen aan het openluchtzwembad, zwemlessen breder toegankelijk te maken en het aangepast sporten te stimuleren.

Klimaat
Zwolle wil ook op een duurzame en verantwoorde manier groeien. Daarom geeft het college ook veel aandacht (en geld) aan maatregelen om de stad voor te bereiden op de veranderingen in ons klimaat (klimaatadaptatie). En aan een milieuvriendelijker gebruik en productie van energie (energietransitie economie). Ook stimuleert de gemeente bedrijven die op een slimme manier grondstoffen hergebruiken (circulaire economie).

Hoofdlijnen extra uitgaven:
In de Perspectiefnota 2018-2021 worden voorstellen gedaan voor eenmalige (incidentele) extra uitgaven voor in totaal 22 miljoen euro. Een deel van de extra financiële ruimte waarover de gemeente beschikt is/wordt ook al dit jaar gebruikt.

Daarnaast is er ook ruimte voor structurele uitgaven en langjarige reserveringen voor grote investeringen. Die laatsten leveren een forse investeringsruimte op voor onder andere de binnenstad (verbetering openbare ruimte en lichtplan: ca. 6 miljoen); de energietransitie (ca. 7,2 miljoen) en de Spoorzone (7,5 miljoen).
Bij de verdeling van de extra financiële ruimte heeft het college voorrang gegeven aan de belangrijkste strategische opgaven voor de stad. Dit zijn:

  • Sociale agenda (versterking arbeidsmarkt; ondersteunen langer thuis wonen; bestrijden van maatschappelijke tweedeling.
  • Centrumgebied (binnenstad, aanloopstraten en omliggende gebieden rondom het centrum plus Spoorzone).
  • Energietransitie: minder en schonere energie gebruiken.
  • Klimaatadaptatie: Zwolle uiterlijk in 2050 veilig maken voor overstromingen en bestand tegen extreem weer.
  • Circulaire economie (o.a. hergebruik grondstoffen).
  • Topwerklocaties: hoogwaardige innovatieve broedplaatsen op het gebied van kunststoftechnologie, gezondheidszorg en klimaat en energie.
  • Human Capital: werknemers voorbereiden op de snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt (technologisering, robotisering en flexibilisering).