Zwolle moet 11 miljoen euro bezuinigen

Om ook in 2019 een sluitende begroting te kunnen presenteren moet het gemeentebestuur € 11 miljoen euro bezuinigen.

De afgelopen maanden heeft het college veel gesprekken gevoerd met partners, ondernemers en instellingen hoe deze opgave gerealiseerd kan worden. Op een aantal terreinen kan het college de bezuinigingen al concreet invullen. Andere zoekrichtingen vragen nader overleg en analyse. Eerder werd al bekend op welke posten Zwolle ook gaat snijden.

Beheer openbare ruimte
Met de visie op beheer openbare ruimte, de uitkomsten van de enquête buitenruimte en het buurt-voor-buurt onderzoek verwacht het college in 2018 € 1 miljoen minder uit te geven. Op wijkniveau worden gesprekken gevoerd over de buitenruimte. Iedere wijk is anders, kent een andere samenstelling en heeft ook andere behoeftes qua beheer en onderhoud.

Maatschappelijk vastgoed
Veel maatschappelijke activiteiten hebben ook een huisvestingscomponent. Op dit moment kent de exploitatie en beheer van dit maatschappelijk vastgoed een tekort van €550.000,-, het college wil dit tekort wegwerken langs drie lijnen: 1. verkoop van panden, 2. optimaliseren van de bezetting en 3. stedelijke herverkaveling door slimme combinaties te maken en gezamenlijk oplossingen te vinden voor huisvestingvraag- stukken.

Sociaal domein
Vanaf  1 januari 2015 heeft de gemeente rijkstaken overgenomen, met een bezuinigingsopgave van € 5 miljoen, het college stelt een aanvullende bezuiniging van 2 miljoen voor. Zwolle heeft ervoor gekozen om deze (rijks) bezuiniging in zowel de nieuwe als de bestaande taken te vinden. Maatwerk is het uitgangspunt. Het college zet in op preventie, tijdig signalering en lichte (jeugd)zorg in de eigen omgeving met de verwachting dat daarmee de inzet van zwaardere (en duurdere) zorg voorkomen kan worden. De transformatie van het sociaal domein betekent een grote herorganisatie, ook van de bestaande partijen.

Sport
Er is veel sportverenigingen over de toekomst gesproken: hoe zien zij dit en wat is er nodig voor een gezond ledenaantal en een vitale vereniging. Er is afgesproken dat er  een agenda Sport opgesteld. In deze agenda worden de mogelijkheden voor een groter verdienvermogen van de sportclubs beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het optimaler benutten van sportvelden en –zalen. De verwachting is dat de agenda sport €800.000,- oplevert.

Parkeren
In parkeerzones 1 en 2 ( de Binnenstad en het gebied ten westen van de Binnenstad) worden de parkeertarieven in 2016 met de inflatiecorrectie verhoogd. Daarnaast wordt de laagste tariefzone (zone 3, ten oosten van de Binnenstad) met 25 procent verhoogd, van 80 eurocent naar 1 euro.  Gelet op de digitalisering en vernieuwing in de parkeersector verwacht het college de parkeertarieven jaarlijks te kunnen herzien. Verwachte besparing voor parkeren is  € 640.000,-.

Cultuur
Met de culturele partijen wordt sinds de zomer gesproken over een eigentijdse culturele agenda. In deze agenda wordt de samenwerking tussen partijen als HCO, Fundatie, Stedelijk Museum, Grote Kerk vergroot om de cultuurhistorie van Zwolle te versterken. Met de keuze voor de vestiging van de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes wordt samen met de bibliotheek gewerkt aan toekomstgerichte veranderingen. Het college ziet mogelijkheden om functies als leeszaal en het reserveren of halen van boeken bij andere locaties in de wijk te organiseren, bijvoorbeeld scholen en wijkcentra. Daarnaast wordt met verschillende podia en gezelschappen gesproken over een andere financieringswijze van de vaste kosten en de subsidie gerichter in te zetten op  activiteiten en zichtbaarheid.  De besparing zit voornamelijk in gebouwen en organisaties en bedraagt ongeveer € 930.000,-

Back to top button