donderdag , 22 februari 2024

Zwollenaren gaan in 2023 fors betalen voor een zak afval

Zwollenaren die in 2023 een zak restafval weggooien in de ondergrondse container moeten 1,70 euro per keer betalen. Dat tarief stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Zwolse gemeenteraad.

Daarnaast stelt het college voor de afvalstoffenheffing vanaf 2023 kostendekkend te maken. Aan mensen met een minimuminkomen wil ze gedeeltelijke kwijtschelding bieden.

In november 2020 heeft de gemeenteraad al een pakket aan maatregelen vastgesteld, waarmee ze inwoners wil aanmoedigen afval beter te scheiden. Een tarief op restafval is één van die maatregelen. Dit gaat in op 1 januari 2023. Het college heeft de bedragen en andere details nu verder uitgewerkt.

Vanaf 2023 knipt Zwolle de afvalstoffenheffing op in twee delen:

Ten eerste een vast bedrag dat inwoners aan het begin van het jaar betalen. Hiervan worden bijvoorbeeld alle kosten betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd, papier en glas. Daarbij geldt een onderscheid tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Want mensen die alleen wonen hebben vaak minder afval dan mensen die met twee of meer mensen wonen.

Ten tweede een variabel deel: het tarief op restafval. Per keer dat inwoners restafval weggooien, betalen ze een bedrag. De rekening voor het restafval krijgen ze na afloop van het jaar. D66-wethouder Paul Guldemond: ‘Door goed te scheiden hebben ze dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen. Als inwoners goed scheiden, houden ze namelijk maar weinig restafval over.’

Kostendekkend
Voorheen was de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing niet voldoende om alle afvalkosten in Zwolle te betalen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afvalstoffenheffing uiterlijk in 2025 kostendekkend te maken. Dit wil het college direct al in 2023 doen, door naast de jaarlijkse indexatie (3.65%) een verhoging (5.14%) toe te passen.

Tarieven
Voor 2023 stelt het college de onderstaande tarieven voor. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vast deel

– Eenpersoonshuishouden: €233,77
– Meerpersoonshuishouden: €250,57

Variabel deel: tarief op restafval

– Ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter: €1,70 per keer.
– Ondergrondse restafvalcontainer van 80 liter: €2,30 per keer
– Grijze restafvalcontainer bij huis laten legen: €10,20 per keer.

Het standaardformaat van ondergrondse containers is 60 liter. Deze containers staan op de meeste plekken in Zwolle. In de binnenstad staan containers van 80 liter, omdat ook bedrijven die gebruiken. De (eigen) grijze containers bij huis staan vooral nog in het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens.